Famous Quotes & Sayings

Guruji Naushir Quotes & Sayings

Enjoy the top 1 famous quotes, sayings and quotations by Guruji Naushir.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Pinterest Share on Linkedin

Famous Quotes By Guruji Naushir

Guruji Naushir Quotes 153622

When you choose a Guru you become a follower. When your Guru chooses you, you become a disciple — Guruji Naushir